Kies uw taal

Recent news

COUPE DE LA JEUNESSE 2017
22 feb 2017 12:15COUPE DE LA JEUNESSE 2017

Met een klik op nevenstaand logo zie je het laatste Cliquez sur le logo à côté [ ... ]

Binnenkort - prochainement - soon
04 okt 2015 15:30Binnenkort - prochainement - soon

REGATES SPRINTS DU PORT DE BRUXELLES - UNB - 2/04/2017  Pour le tirage au sort > cliquez su [ ... ]

Belgen in buitenland-Belges à l'étranger-Belgians ...
15 mrt 2017 17:40Belgen in buitenland-Belges à l'étranger-Belgians abroad

TÊTE DE RIVIERE - MULHOUSE (FRA) - 12 MARS 3017  Louis Toussaint (RCNSM):  finis [ ... ]

Federale commissies

Reglement van Inwendige Orde betreffende de federale commissies – Algemeenheden.

Elke federale commissie, met uitzondering van de federale overlegcommissie is samengesteld uit 6 leden, 3 van de Vlaamse Roeiliga en 3 van de Ligue Francophone d'Aviron, aangeduid door de respectievelijke liga's en telken jaar bevestigd door deze.

Van elke bijeenkomst wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de secretaris-generaal van de K.B.R., die op zijn beurt zonder verwijl aan alle betrokken personen en/of partijen een kopij bezorgd.

Van zijn kant dient de secretaris-generaal alle informatie, ontvangen van derden en betrekking hebbend op de werking van de federale commissies, terstond aan de secretaris van de respectievelijke federale commissie te bezorgen.

Binnen elke federale commissie worden jaarlijks een commissievoorzitter en –secretaris aangeduid. De voorzitter leidt de commissievergaderingen, terwijl de secretaris als verslaggever fungeert. De taalpariteit betreffende de 2 voornoemde functies dient hier niet gerespecteerd.

Zijn adviserend lid van rechtswege van een bepaalde federale commissie: die personen, welke lid zijn van een analoge F.I.S.A. - commissie.

Federale Kamprechter- & Regattacommissie

Is de spreekbuis van het nationaal kamprechtercollege tegenover de Raad van Bestuur.

Staat in voor de opleiding van de adjunct nationale, nationale en kandidaat internationale kamprechters.

Neemt de proef af tot bekomen van de vergunning van adjunct nationaal en van nationaal kamprechter.

Duidt de jury's aan van alle Belgische regatta, vermeld op de nationale regattakalender.

Adviseert de Raad van Bestuur m.b.t. het aanduiden van de kandidaat internationaal kamprechters voor internationale regatta in het buitenland, voor landenontmoetingen, Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische of Paralympische spelen.

Adviseert bij wijzigingsvoorstellen van de nationale roeicodex en diens uitvoeringsbesluiten, voortspruitend uit wijzigingen aan de F.I.S.A. - codex; of uit andere voorstellen vanwege personen, lid van een Belgische roeivereniging, vanwege Belgische roeiverenigingen, vanwege één van de liga's, vanwege een federale commissie of vanwege de Raad van Bestuur van de K.B.R.

Adviseert omtrent de conformiteit jegens de nationale roeicodex van de door de Belgische roeiverenigingen ingediende voorprogramma's m.b.t. de roeiwedstrijden, voorkomend op de nationale regattakalender.

Adviseren bij beroep tegen uitspraken van een bureau van de jury.

De leden moeten minstens houder zijn van een vergunning van nationaal kamprechter.

Maakt van elke regatta, voorkomend op de Belgische regattakalender een technisch verslag op. Duidt ten dien einde voor elke regatta de technische afgevaardigde aan, die als verslaggever fungeert.

Adviseert m.b.t. de opname van Belgische regatta in de internationale F.I.S.A. -regattakalender.

Adviseert m.b.t. de formule en inhoud van de nationale kampioenschappen en de bekers van België.

Houdt jaarlijks een vergadering met alle regatta - organisatoren.

Samenstelling:

 voorzitter: Patrick Rombaut  patrick_rombaut@telenet.be   0477 55 42 08  KRSG  
 secretariaat: Daniel Deweert  d.deweert@telenet.be  0473 43 25 04  KRNSO
 Pedro De Portocarrero  pedro@de-portocarrero.net  0475 61 61 26  UNB
 Annemarie De Wispelaere  annemarie_dw@yahoo.co.uk  0473 58 35 97  VVR
 Jean-Pierre Follet  follet.jp@scarlet.be  0472 58 22 64  UNB
 Georges Lambert  lambert.gd@skynet.be  0486 90 06 99  RSNB
 Chantal Neirinckx  chantal.neirinckx@skynet.be  0476 33 95 63  KRSG
 waarnemend: Tim Sautois  tim_sautois@hotmail.com  09/ 324 41 71  KRCG

De coördinaten van de kamprechters vindt men hier, de voorziene taakverdeling hier en de vergoedingen hier.

codexVoor de laatste versie van de nationale codex, klik op de codexvlag.

Federale Sporttechnische commissie

De technisch directeurs van beide liga's zijn van rechtswege adviserend lid.

Het Olympisch celhoofd en zijn adjunct, elkeen behorend tot een andere taalrol, zijn van rechtswege stemgerechtigd lid van de commissie en zijn eenieder één van de drie door de resp. liga's aan te duiden commissieleden.

Adviseert bij het opstellen van de nationale selectiecriteria met betrekking tot uitzending naar internationale selectieregatta, internationale landenontmoetingen, Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen.

Adviseert bij het uitstippelen van de internationale selectiecriteria.

Adviseert bindend m.b.t. de samenstelling en de definitieve selectie van de nationale ploegen, waarvan enkel kan afgeweken worden wegens gemotiveerde financiële redenen.

Adviseert m.b.t. de uitrusting (kledij en roeimaterieel) van de nationale ploegen.

Adviseert m.b.t. de aanduiding van de team managers van de nationale ploegen.

Adviseert de federale kamprechter- en regattacommissie m.b.t. eventuele aanpassingen inzake de nationale regattakalender.

Adviseert m.b.t. het vastleggen van nationale testen

Indien de Raad van Bestuur van de K.B.R. het advies van de federale sporttechnische commissie niet volgt, moet er een vergadering belegd worden waar alle leden van de Raad van Bestuur en van de commissie moeten aanwezig zijn.

Samenstelling:

 voorzitter: Johan Blondelle johan.blondelle@bloso.be 0475 65 43 94 ARV
Frans Claes fransclaes@hotmail.com 0475 31 75 31 KRNSO
Piet Graus piet.graus@telenet.be 0494 50 50 41 BTR
Eric Marcotty eric.marcotty@gmx.com 0477 23 11 02 UNL
Olivier Olbregts olivier.olbregts@hotmail.fr 0477 36 89 61 UNB
Louis Timmers timbo5153.@hotmail.com 0496 81 27 36 RCAE
 waarnemers:
Alain Lewuillon alain.lewuillon@hotmail.com 0478 56 24 13 L F A
Celine Pieters (secretariaat) celine.pieters@vlaamse.roeiliga.be 09/ 243 12 50 VRL

Dominique Basset (advies)

dbasset@hotmail.fr

0033 607 27 84 07

Op 10 oktober 2014 organiseerde de Vlaamse Roeiliga, in samenwerking met Action Types, een topsportclinic. Docent was Jan Diederik Van den Berg (NED) - een samenvatting vindt men hier.

Federale Sportmedische commissie

Adviseert m.b.t. alle aspecten van de roeisport, die gevolgen kunnen hebben op de gezondheid van de beoefenaars.

Adviseert m.b.t. de procedures aangaande de medische supervisie van de beoefenaars.

Informeert en adviseert de raad van beheer m.b.t. procedures en afhandeling van mogelijke dopinggevallen.

Onderhoudt nauw contact met de federale sporttechnische commissie, inzake de medische begeleiding van de atleten, behorende tot de nationale (pre-)selectiekernen.

De leden moeten houder zijn van het diploma van doctor in de geneeskunde of doctor in de lichamelijke opvoeding of licentiaat lichamelijke opvoeding of doctor in de fysiotherapeutische wetenschappen of licenciaat in de fysiotherapeutische wetenschappen of geaggregeerde in de fysiotherapeutische wetenschappen. (arts, doctor L.O., licenciaat L.O. of fysiotherapeut)

Rapporteert, wanneer hierom gevraagd, aan overheidsinstanties, sportoverkoepelingen, enz. inzake alle medische aspecten, waaronder antidopingtests.

Samenstelling:

 Serge Broka  presidentavironrcnsm@gmail.com  0473 26 57 35   RCNSM  
 Michel Janssens  kine.janssens@skynet.be  0495 11 03 99  CRB
 Geneviève Simenon

 simgen2002@hotmail.com

 RSNB 
 
 Antoni Barczuk  antoni.barczuk@telenet.be   KRSG
 Ruben De Gendt  ruben.de.gendt@telenet.be  0498 85 59 07  KRSG

 

Federale commissie Financiën, Sponsoring & Logistiek

Coördineert de gemeenschappelijke financiële dossiers, zoals deze met betrekking tot de nationale ploegen. Deze laatste worden afgehandeld in nauwe samenwerking en contact met de federale sporttechnische commissie en de respectievelijke team managers.

Adviseert m.b.t. de aan te wenden stappen jegens eventuele sponsors.

Adviseert, in samenspraak met de federale sporttechnische commissie, inzake eventuele aankoop en of beheer van sportief materieel, resp. aan te schaffen of aangeschaft via subsidies van het B.O.I.C.

Samenstelling:

 Eva Ferreiro Arguelles   evaferrargu@icloud.com     02 520 42 30   SNUB  
 Denise Lambert  lambert.gd@skynet.be    02 251 20 40  RSNB
 Jacques Poncin

 jacques_poncin@skynet.be 

 0498 78 80 30  RCNSM 
 Ronald Janssens  rj@smash.be   0475 24 57 32   
       
       

Federale commissie  Statuten, Huishoudelijk Reglement & Tucht

Adviseert elke vragende partij (K.B.R., V.R.L., L.F.A., de Vlaamse roeiverenigingen, de Francofone roeiverenigingen en de individuele vergunninghouders) inzake de correcte interpretatie van de statuten en de huishoudelijke reglementen van de K.B.R.

Adviseert, na overleg met de federale commissie financiën, sponsoring en logistiek inzake de contractuele legale verbintenissen af te sluiten of afgesloten met eventuele sponsors.

De leden moeten houder zijn van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten.

Samenstelling:

 Luc Habay   lhy0562@yahoo.fr   0497 41 71 04   UNL  
 Marc Legein  legein@prolex.be     0475 61 93 43  RSNB
 Thierry Jammaer

 t.jammaer@avocat.be  

 04 226 81 25  
 Mark Rummens  mr@vanhende-rummens.be   0473 45 14 70  KRSG
 Patrick Rombaut   patrick_rombaut@telenet.be  0477 55 42 08   KRSG 
       

Federale Overlegcommissie

Is samengesteld uit 9 personen, met name de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester van de K.B.R. v.z.w.; de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester van de Vlaamse Roeiliga v.z.w. ; de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester van de Ligue Francophone d'Aviron a.s.b.l.

Indien één van de commissieleden meerdere functies, vermeld in artikel 1. cumuleert, dan mag hij zich laten vervangen door een persoon, behorend tot dezelfde v.z.w.

Vergadert minimum 2 maal per jaar op initiatief van de voorzitter van de K.B.R. of van zodra één van v.z.w.'s hiertoe een schriftelijk verzoek richt aan de secretaris-generaal van de K.B.R. In dit laatste geval zal hij de betrokken partijen uitnodigen op een datum, ten laatste 10 kalenderdagen na ontvangst van het voornoemde verzoek.

Is een consultatief overlegorgaan teneinde de relaties tussen de K.B.R. en beide regionale liga's, op welk vlak ook, optimaal te houden.

Samenstelling:

 Gwenda Stevens   gwenda.stevens@rowing.be   0497 73 49 78  KBR  
 Ferdinand Peeters  ferdinand.peeters@skynet.be  0486 23 40 21   KBR
 Marc Midré  marc.midre@gmail.com   04 226 81 25  KBR 
 Guy Haaze  guyhaaze@yahoo.com   0478 82 03 34  VRL
 Chantal Neirinckx   chantal.neirinckx@skynet.be   0476 33 95 63   VRL 
       VRL
 Jean-Pierre Follet  follet.jp@scarlet.be   0472 58 22 64   LFA
 Rodolphe Juprelle  rodolphe.juprelle@skynet.be   0496 86 92 52   LFA
 Eva Ferreiro Arguelles   evaferrargu@yahoo.com   0477 52 59 73   LFA 

Login

Contact

Eeuwfeestlaan 62
9840 De Pinte

T. +32 497 73 49 78

M. Gwenda Stevens